Polityka prywatności

Polityka prywatności

§1

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych przez Personal PR z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy: 80-241, przy al. Grunwaldzkiej 44, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000313906, Regon: 220679790, NIP: 9571007075, zwanym dalej Personal PR.

§2

Administratorem danych osobowych zawartych i przekazanych przez formularz umieszczony na stronie www.skillersacademy.pl (zwanej dalej w Serwisie) jest Personal PR.

§3

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Serwisu, Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

§4

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

§5

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 1) poprzez informacje wprowadzone do formularzy dobrowolnie przez Użytkownika takiej jak: a) imię, b) nazwisko, c) adres e-mail, d) numer telefonu, e) nazwa firmy 2) poprzez gromadzenie plików “cookies”, których wykorzystanie reguluje odrębny dokument – Polityka plików “cookies”. W przypadku konieczności sprostowania danych Personal PR, ich sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania prosimy o przekazanie informacji za pośrednictwem adresu e-mail rodo@personal-pr.pl

§6

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

§7

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

§8

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

§9

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

§10

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce ochrony prywatności Serwisu, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samego Serwisu. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.

§11

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien zapoznać się we własnym zakresie.