RODO

RODO

  1. Administratorem danych osobowych Uczestnika szkolenia jest Personal PR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 44, 80-241, NIP 957 100 70 75, e-mail: skillersacademy@personal-pr.pl.  
  2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: rodo@personal-pr.pl
  3. Dane osobowe Uczestnika i Klienta przetwarzane będą przez organizatora jedynie w celach związanych z zawarciem Umowy i jej realizacją, jak również w celu dokonania rozliczeń związanych z Umową i ich ujawnienia w księgach rachunkowych, a także w celu archiwizacji dokumentacji podatkowej w celach związanych z działalnością Organizatora, w tym  celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z marketingiem bezpośrednim usług szkoleniowych administratora oraz z koniecznością dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu zawarcia Umowy. 
  4. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia Umowy i jej prawidłowej realizacji  
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem: Trenerom, księgowym, kancelariom prawnym, podmiotom zajmującym się działalnością kurierską i świadczącym usługi pocztowe, jak również podmiotom upoważnionym do dostępu do tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, do czasu upływu okresu wymaganego dla przechowywania takich danych przez obowiązujące przepisu i przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. 
  7. Osoba, której dane osobowe przetwarza Organizator, ma prawo dostępu do danych, prawo ich prostowania, jak też prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi dotyczącej ich przetwarzania. 
  8. Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się u Organizatora pod adresem e-mail: rodo@personal-pr.pl