Regulamin Skillers Academy

Regulamin szkoleń Skillers Academy

Regulamin szkoleń Skillers Academy 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: 

Ankieta Satysfakcji elektroniczny arkusz pytań do Uczestników na temat jakości usługi Szkolenia, udostępniany Uczestnikom wraz z certyfikatem ukończenia Szkolenia. Wypełnienie Ankiety jest niezbędne do otrzymania Prezentacji z materiału omawianego na Szkoleniu. 

Certyfikat Ukończenia Szkolenia plik elektroniczny przesłany po Szkoleniu drogą elektroniczną Uczestnikom, którzy wzięli udział w Szkoleniu. 

Dni Robocze dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie www.skillersacademy.pl arkusz służący do zgłoszenia Uczestnika na Szkolenie. 

Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca Uczestnika lub Uczestników do udziału w Szkoleniu oraz zobowiązana do uiszczenia opłaty za Szkolenie i wyrażająca zgodę na kontakt w temacie Szkolenia, w tym na przesyłanie faktury VAT drogą elektroniczną. Klient może być jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia. 

Kodeks Skillers Academy® Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

Konsument osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu obowiązujących przepisów. Organizator przed zawarciem Umowy z Konsumentem dostarczy Konsumentowi Regulamin, jak również poinformuje i wykona obowiązki informacyjne wynikające z obowiązujących przepisów prawa, dotyczące prawa odstąpienia od Umowy i zasad składania reklamacji. 

Materiały ze Szkolenia udostępniona Uczestnikom na zasadach niniejszego Regulaminu prezentacja multimedialna lub inne materiały dydaktyczne zawierające wybrane zagadnienia poruszone w trakcie Szkolenia. 

Organizator Personal PR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 44, 80-241, NIP 957 100 70 75, mail: skillersacademy@personal-pr.pl  

Pakiet Szkoleń dedykowany zestaw kilku Szkoleń wybranych przez Klienta jednocześnie w ramach jednego Formularza Zgłoszeniowego. 

Potwierdzenie Zgłoszenia na Szkolenie   wiadomość mailowa, wysłana na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym, potwierdzająca otrzymanie Formularza Zgłoszeniowego i zawierająca przypomnienie o płatności za Szkolenie. 

Regulamin Regulamin szkoleń Skillers Academy. 

Rezerwacja Szkolenia wiadomość mailowa potwierdzająca zaksięgowanie wpłaty za Szkolenie danego Uczestnika na wskazane konto Organizatora i potwierdzająca zawarcie umowy na Szkolenie, uprawniająca do wzięcia udziału w Szkoleniu przez Uczestnika, a także zawierająca w szczególności dane Organizatora, informację o zakresie, miejscu, terminie Szkolenia. 

Szkolenie szkolenie o tematyce wskazanej w aktualnej ofercie Organizatora dostępnej pod adresem www.skillersacademy.pl. Szkolenie organizowane są w jednej z dwóch form:  

 • szkolenia otwarte (stacjonarne lub online), 
 • szkolenia dedykowane (stacjonarne lub online). 

Trener osoba prowadząca lub współprowadząca dane Szkolenie. 

Uczestnik osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Szkoleniu, za którą uiszczono opłatę z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu. 

Umowa umowa zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem na zasadach określonych w Regulaminie.   

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

 1. Klient oraz Uczestnik są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem i do akceptacji jego postanowień przed wysłaniem Formularza Zgłoszeniowego. 
 2. Klient zgłasza Uczestnika na Szkolenie poprzez Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie www.skillersacademy.pl. 
 3. Fakt otrzymania przez Organizatora Formularza Zgłoszeniowego zostanie potwierdzony za pomocą Potwierdzenia Zgłoszenia na Szkolenie wysłanego nie później niż w ciągu 1 Dnia Roboczego od otrzymania Formularza Zgłoszeniowego i płatności za Szkolenie. Klient w przypadku nieotrzymania Potwierdzenia Zgłoszenia na Szkolenie w ww. terminie powinien niezwłocznie zgłosić się telefonicznie do Organizatora w celu weryfikacji danych wskazanych w Formularzu Zgłoszeniowym. 
 4. Na 3 Dni Robocze oraz na 1 Dzień Roboczy przed Szkoleniem Organizator wyśle Uczestnikowi wiadomość elektroniczną z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi Szkolenia, tj. data, godzina, adres (w przypadku Szkolenia stacjonarnego) lub informację o platformie internetowej, na której będzie realizowane Szkolenie (w przypadku Szkolenia on-line).  
 5. W przypadku Szkolenia online, link z dostępem do platformy internetowej, na której będzie ono realizowane, zostanie udostępniony Uczestnikom w wiadomości, o której mowa w punkcie poprzednim, na 3 i 1 Dzień Roboczy przed Szkoleniem.
 6. Dokonanie przez Klienta zmiany Uczestnika może nastąpić nie później jednak niż na 48 godzin przed terminem Szkolenia i jedynie z akceptacją Organizatora.  

CENY, WARUNKI UCZESTNICTWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 1. Koszt uczestnictwa w Szkoleniu podany jest w ofercie poszczególnych Szkoleń na stronie www.skillerskacademy.pl. Szkolenia dedykowane są wyceniane po przesłaniu przez Klienta zapytania do Organizatora w ciągu 2 Dni Roboczych od otrzymania zgłoszenia. 
 2. Wszystkie ceny podawane w ofercie Szkoleń są cenami netto.  
 3. W przypadku przedsiębiorców zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie stosownego oświadczenia. W przypadku Klientów z zagranicy, stawka brutto=netto. 
 4. Rezerwacja Szkolenia następuje dopiero z chwilą pełnego opłacenia udziału Uczestnika w Szkoleniu.  
 5. Płatność za Szkolenie może być zrealizowana za pośrednictwem systemu PayU lub na podstawie odpowiedniej faktury proforma lub VAT, a w przypadku podmiotów publicznych po wpłynięciu do Organizatora podpisanego oświadczenia, o którym mowa w punkcie 12 ust. III poniżej. 
 6. W przypadku płatności za pośrednictwem PayU, Klient otrzyma na podany w formularzu adres e-mail informacje o Rezerwacji Szkolenia. 
 7. Potwierdzenie Zgłoszenia na Szkolenie otrzyma Klient, który nie dokona płatności za pośrednictwem PayU niezwłocznie po wypełnieniu Formularza Szkoleniowego. 
 8. Dokonanie zapłaty przez Klienta za Szkolenie jest równoznaczne ze szczegółowym zapoznaniem się i akceptacją przez Klienta oraz zgłaszanych przez niego Uczestników, Regulaminu Szkoleń Skillers Academy, programu oraz formy, w jakiej są realizowane Szkolenia, który został zaprezentowany na stronie www.skillersacademy.pl przy opłacanym Szkoleniu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta i Uczestnika w zakresie wskazanym w Regulaminie.  
 9. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT i przesłania jej w formie elektronicznej.  
 10. Prośbę o wystawienie faktury pro forma należy zgłosić mailem o tytule “Prośba o fakturę pro forma za Szkolenie [tutaj nazwa Szkolenia]” do Organizatora na adres faktury@skillersacademy.pl  tego samego dnia, co wysłanie Formularza Zgłoszeniowego. 
 11. W przypadku Klientów z sektora publicznego Organizator akceptuje płatność na podstawie faktury po odbytym Szkoleniu. 
 12. W przypadku braku możliwości rozliczenia Szkolenia na podstawie płatności PayU Klient powinien przesłać do Organizatora zobowiązanie do płatności w ciągu 7 kolejnych Dni Roboczych (według wzoru w Załączniku nr 1 do Regulaminu) podpisane przez osobę uprawnioną do zawierania zobowiązań. Po otrzymaniu przez Personal PR Sp. z o.o. wspomnianego zobowiązania, wystawiona zostanie faktura VAT. 
 13. Klient niezwłocznie po dokonaniu płatności, o której mowa w punkcie poprzednim zobowiązany jest wysłać Organizatorowi maila z potwierdzeniem uiszczenia tej płatności, w ramach jednej korespondencji mailowej. 
 14. Organizator, niezwłocznie po otrzymaniu zobowiązania, o którym mowa w punkcie 12 ust. III poinformuje Klienta, który go dostarczył, o tym fakcie. 
 15. Brak uiszczenia pełnej płatności za Szkolenie w czasie wyznaczonym przez Organizatora w przesłanym Potwierdzeniu Zgłoszenia jest jednoznacznie z rezygnacją z udziału w Szkoleniu. Organizator może przypomnieć Klientowi mailowo o konieczności zapłaty lub dopłaty i wyznaczyć dodatkowy termin na dokonanie płatności, którego bezskuteczny upływ oznaczać będzie rezygnację ze Szkolenia.  
 16. W przypadku, gdy Klient uiści tylko część kosztu Szkolenia i nie uiści pozostałej części ceny Szkolenia w ww. terminach, Organizator zwróci przesłane przez takiego Klienta środki, na rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność za Szkolenie w terminie 14 Dni Roboczych. 
 17. Koszt Szkolenia obejmuje jedynie przeprowadzenie Szkolenia, a Klient lub/i Uczestnik zobowiązani są do poniesienia wszelkich ewentualnych pozostałych kosztów udziału w Szkoleniu, takich jak np. koszt dojazdu, noclegu, wyżywienia etc. Podczas Szkolenia stacjonarnego Organizator zapewni dostęp do bezprzewodowego Internetu, natomiast Organizator nie zapewnia sprzętu komputerowego dla Uczestników podczas Szkolenia.  
 18. Organizator nie odpowiada za umiejętności techniczne Uczestnika, w tym za umiejętność skorzystania z programu, w którym prowadzone jest dane Szkolenie online lub/i umiejętności podjęcia aktywności w czasie Szkolenia. Ze względu na dobro pozostałych Uczestników Trener nie będzie przerywał lub opóźniał Szkolenia w przypadku problemów technicznych Uczestników.  
 19. Organizator zapewnia, że w trakcie realizowania Szkoleń online dane będą transmitowane transferem nie mniejszym niż 60 mega baitów na sekundę. Klient nie może też wnosić reklamacji ani wniosku o zwrot kosztów za Szkolenie online, jeżeli jego jakość łącza internetowego nie pozwala mu na uczestnictwo w Szkoleniu lub/i jego części lub/i częściach interaktywnych. 
 20. Jeżeli Klient nie weźmie udziału w Szkoleniu lub weźmie udział w jego części, Klient nie może wnosić o zwrot kosztów za Szkolenie.  
 21. Uczestnik Szkolenia online nie może zaprosić do uczestnictwa dodatkowych osób niż te, które zgłosił Klient i których uczestnictwo zostało opłacone. 
 22. Podczas Szkoleń Uczestnik będzie respektować Kodeks Skillers Academy®. 
 23. Uczestnik może uczestniczyć aktywnie w Szkoleniu, zadawać pytania i uzyskać na nie odpowiedzi – jeżeli będzie to możliwe w czasie Szkolenia i bez zaburzania jego toku.  

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA 

 1. Klient lub osoby przez niego zgłoszone mają prawo rezygnacji z udziału w Szkoleniu w ciągu 14 dni od dokonania płatności, czyli zawarcia Umowy, bez ponoszenia kosztów Szkolenia, jeżeli do Szkolenia pozostało więcej niż 14 dni. Jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż 14 Dni Roboczych od daty planowanego Szkolenia, Organizator niezwłocznie zwróci 40% ceny Szkolenia. Po tym fakcie Klient może poprosić Organizatora o przeniesienie niezwróconych 60% środków na to samo Szkolenie w alternatywnym terminie, przy czym zobowiązuje się wtedy do dopłaty pozostałych 40% ceny Szkolenia. 
 2. Rezygnacja musi zostać zgłoszona poprzez formularz rezygnacji znajdujący się w Załączniku nr 3, wysłany mailowo w formie załącznika na adres rezygnacja@skillersacademy.pl i zawierać: Imię i nazwisko zgłoszonych do Szkolenia Uczestników, których dotyczy rezygnacja oraz nazwę i datę szkolenia. Za datę złożenia Rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia e-maila na adres mailowy rezygnacja@skillersacademy.pl. 
 3. Klient w żadnym wypadku nie może złożyć Rezygnacji ze Szkolenia w trakcie trwania Szkolenia.  
 4. Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta o otrzymaniu jego Rezygnacji i – jeżeli płatność została dokonana, a do rozpoczęcia Szkolenia zostało więcej niż 14 dni – zwróci należności uiszczone przez Klienta na poczet ceny Szkolenia w terminie maksymalnie 14 Dni Roboczych od dnia otrzymania Rezygnacji. 
 5. Klient, który zrezygnował ze swojego uczestnictwa w terminie krótszym niż 14 Dni roboczych od daty planowanego Szkolenia i otrzymał 40% zwrotu uiszczonej kwoty, ma prawo dokonać przeniesienia niezwróconej części kosztów Szkolenia (60%) na to samo Szkolenie w alternatywnym terminie. Taki Klient musi jednak poinformować o swojej decyzji Organizatora drogą mailową w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zwrotu 40% kwoty i dokonać dopłaty, o której mowa w punkcie 1 ust. IV.
 6. Zwrot kwoty za Szkolenie nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność za Szkolenie, chyba, że strony postanowią inaczej.  

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA PRZEZ KONSUMENTA 

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.  
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie oświadczenia o przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres rezygnacja@skillersacademy.pl. Odstąpienie może, ale nie musi zostać dokonane za pomocą wzorca zamieszczonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu. 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator niezwłocznie zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy bez konieczności ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.  
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącego Konsumentem, jeżeli Organizator przeprowadził Szkolenie w całości za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy. 
 5. Jeżeli Klient będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po wyraźnym zażądaniu przez niego wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od tego rodzaju Umowy, a przed przeprowadzeniem całości Szkolenia, ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od takiej umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie kwoty wynagrodzenia.  

ODWOŁANIE SZKOLENIA  

 1. W przypadku, gdy Organizator z przyczyn losowych lub niezależnych od Organizatora nie będzie mógł przeprowadzić Szkolenia w podanym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Szkolenia. Uczestnicy niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie mailowo lub/i telefonicznie i zostanie im zaproponowany nowy termin Szkolenia. W ciągu 7 dni od otrzymania takiej informacji Klient ma możliwość rezygnacji z udziału w Szkoleniu. W takim przypadku Organizator zaproponuje Klientowi udział w takim samym Szkoleniu w innym terminie lub zwróci koszt poniesiony przez Klienta. Brak odpowiedzi ze strony Klienta w ciągu wspomnianych 7 dni na wiadomość o zmianie terminu Szkolenia, traktuje się równoznacznie z akceptacją nowego terminu Szkolenia przez Klienta. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej lub/i prawnej za ewentualne szkody powstałe po stronie Klienta lub/i Uczestnika powstałe w wyniku odwołania bądź zmiany terminu Szkolenia przez Organizatora. 

PO REALIZACJI SZKOLENIA  

 1. Po ukończeniu Szkolenia, w ciągu 2 Dni Roboczych Klient otrzyma mailowo fakturę, jeżeli płatność została dokonana za pośrednictwem PayU. 
 2. Po ukończeniu Szkolenia, w ciągu 1 Dnia Roboczego Klient otrzyma mailowo elektroniczny Certyfikat Ukończenia Szkolenia oraz link do Ankiety Satysfakcji ze Szkolenia. 
 3. Na wypełnienie Ankiety Satysfakcji Uczestnik ma 2 Dni Robocze od zakończenia Szkolenia.  
 4. Każdy Uczestnik, po wypełnieniu Ankiety Satysfakcji, otrzyma nie dalej niż w ciągu 3 Dni Roboczych Prezentację z Materiałem ze Szkolenia. 
 5. Prezentacja z Materiałem ze Szkolenia jest objęta prawem autorskim i nie może być udostępniania ani w całości, ani w części osobom trzecim. Inne Materiały Szkoleniowe wręczane Uczestnikom Szkoleń chronione są również prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione. 
 6. Organizator udziela Uczestnikowi nieograniczonej w czasie, niewyłącznej, odwoływalnej, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z udostępnionych Materiałów ze Szkolenia na następujących polach eksploatacji: 
 7. Wprowadzenia Materiałów Szkoleniowych do pamięci komputera osobistego oraz utrwalania ich na dysku twardym komputera; 
 8. Sporządzania wydruków egzemplarzy Materiałów Szkoleniowych na użytek własny oraz w celach niekomercyjnych. 
 9. Udzielona licencja ma charakter nieodpłatny. 
 10. Uczestnik zobowiązuje się do zabezpieczenia Materiałów Szkoleniowych przed dostępem osób trzecich. 
 11. Uczestnikowi nie wolno udostępniać przekazanych Materiałów Szkoleniowych osobom trzecim nieuczestniczącym w Szkoleniu.  
 12. Organizator nie przenosi na Uczestnika jakichkolwiek praw majątkowych do przekazanych Materiałów Szkoleniowych. 
 13. Szkolenia zawierają możliwość przeprowadzenia, w ciągu 1 miesiąca od zakończenia Szkolenia, 1-godzinnych, grupowych konsultacji po Szkoleniu, chyba że w opisie Szkolenia podano inne informacje. Konsultacje są realizowane online lub telefonicznie w jednym, ustalonym terminie. Nie wzięcie udziału w konsultacjach przez Uczestnika lub Uczestników nie uprawnia Klienta do zwrotu jakichkolwiek poniesionych przez siebie kosztów Szkolenia. Aby wziąć udział w takich konsultacjach, Uczestnicy muszą się na nie umówić z Trenerem z wyprzedzeniem. 
 14. W przypadku Szkoleń dedykowanych, Personal PR może przeprowadzić analizę potrzeb Uczestnika Szkolenia, co ma na celu jak najlepsze dopasowanie programu Szkoleń do potrzeb Uczestnika. Analiza potrzeb prowadzona jest przez pracowników Personal PR w formie ankiety przed Szkoleniem realizowanej online lub telefonicznie. 
 15. Personal PR organizuje promocje uprawniające do uczestnictwa w Szkoleniach pogrupowanych w Pakiety, za łącznie niższą cenę niż cena za poszczególne Szkolenia. Klienci zainteresowani zakupem Pakietu Szkoleń proszeni są o wybór Pakietu na stronie www.skillersacademy.pl i postępowanie według niniejszego Regulaminu, analogicznie do zakupu pojedynczego Szkolenia z oferty Organizatora. 

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI 

 1. Klient ma prawo złożenia reklamacji za pośrednictwem adresu email: skillersacademy@personal-pr.pl,  a także pocztą na adres siedziby Organizatora w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zakończenia Szkolenia.  
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa/imię lub nazwisko Klienta, podanie adresu e-mailowego oraz numeru telefonu kontaktowego), termin szkolenia, jak również wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację. 
 3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 Dni Roboczych od momentu jej otrzymania. W przypadku konieczności wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji. 
 4. Klient składający reklamację zostanie poinformowany o przyjęciu wniosku o reklamację oraz sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową w ciągu 2 Dni Roboczych od reklamacji przez Organizatora. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w punkcie 1. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą Konsumentów. 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3